Install Minio

# pkg ins -y minio

Enable service.

# sysrc minio_enable="YES"

 Start service.

# service minio start